St. Anthony Branch
99 N. Bridge St.
Saint Anthony Idaho 83445